Pačiolis

 
El. parduotuvė
  Kiekvienai buhalterijai – savaitraštis „Buhalterija“!

Savaitraštyje „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ nuolatos išsamiai aptariami ir išnagrinėjami visi svarbiausi buhalterių atliekami darbai vedant apskaitą bei apskaičiuojant mokesčius. Apžvelgiami visi su šiais darbais susiję pasikeitimai bei pateikiami praktiniai patarimai buhalteriams – ką, kada ir kaip geriau daryti, kad būtų išvengta klaidų. Norint šią informaciją žinoti, rekomenduojame savaitraštį užsiprenumeruoti. Plačiau apie savaitraštį – 
spauskite ČIA 
Vienkartinių išmokų įskaitymas į vidutinį darbo užmokestį
    2021 m. gruodžio mėn. viešoji įstaiga išmokėjo darbuotojams vienkartines išmokas dėl darbo fondo ekonomijos. Įstaigos steigėjas – savivaldybė. Darbuotojai į darbą priimami pagal Darbo kodeksą.

Vienkartinių išmokų mokėjimas, esant darbo užmokesčio fondo ekonomijai, yra numatytas viešosios įstaigos įstatuose, kolektyvinėje sutartyje ir vadovo patvirtintoje darbo apmokėjimo tvarkoje.

Ar šios išmokos įskaitomos į vidutinį darbo užmokestį, apskaičiuojant darbuotojams atostoginius 2022 m. sausio–kovo mėn.?

 Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, reikia įvertinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603) ir 2017 m. birželio 21 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 496 nuostatas, nes vidutinio darbo užmokesčio dydžiui įtaką daro darbo užmokesčio struktūra ir Vyriausybės nustatyta jo apskaičiavimo tvarka.

Darbo kodekso 139 straipsnyje pateiktas darbo užmokesčio sudėties apibrėžimas:

„139 straipsnis. Darbo užmokesčio sąvoka

<...>

2. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

1) bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga, arba pareiginės algos pastovioji dalis);

 2) papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;

3) priedai už įgytą kvalifikaciją;

4) priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

5) premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;

6) premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

<...>

4. Tais atvejais, kai darbuotojui pagal šį kodeksą ar kitas darbo teisės normas ar darbo sutartį turi būti mokamas vidutinis darbo užmokestis (arba jo dalis), priklausantis (priklausanti) nuo anksčiau gauto darbo užmokesčio, tokiam darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomos šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose numatytos darbo užmokesčio dalys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

„Pačiolio“ norminių aktų sąvadai. Darbo santykiai ir darbo ginčai. I. Darbo kodeksas

 

Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, labai svarbu nustatyti konkrečioje įmonėje pagal taikomą darbo apmokėjimo sistemą nustatytą darbo užmokesčio struktūrą (įskaitant bazinį darbo užmokestį, priedus, priemokas, premijas ir kitas išmokas). Bazinis darbo užmokestis, padidintas apmokėjimas už viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, neabejotinai įskaitomi į vidutinį darbo užmokestį. Kitos darbuotojams išmokamos atlyginimo sudėtinės dalys vadovo nuožiūra gali būti pavadintos įvairiai: priedais, priemokomis, išmokomis, premijomis.

Jeigu darbuotojui išmokama suma vadovo įsakyme arba darbo apmokėjimo sistemoje pavadinta priedu ar priemoka, į vidutinį darbo užmokestįji įskaitoma kartu su baziniu darbo užmokesčiu tą mėnesį, kurį yra apskaičiuota. Kitos piniginės išmokos už atliktą darbą (ne premijos) į vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą įskaitomos taip pat, kaip ilgalaikės premijos. Jeigu darbuotojui išmokama suma vadovo įsakyme pavadinta premija, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar tokia premija numatyta darbo teisės normose, ar sutartašalių susitarimu, aptarta darbo apmokėjimo sistemoje, ar paskirta darbdavio iniciatyva.

Premijos, paskirtos darbdavio iniciatyva, į vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą neįtraukiamos.

Premijos, numatytos darbo apmokėjimo sistemoje ir išmokamos darbuotojams už konkrečių iš anksto žinomų rodiklių pasiekimą, į vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą įtraukiamos, įvertinus laikotarpį, už kurį jos paskirtos:

  • mėnesio premijos įskaitomos į tą vidutinio darbo užmokesčio skaičiuojamąjį laikotarpį, kurį jos apskaičiuotos;
  • ketvirčio premijos įskaitomos į tą skaičiuojamąjį laikotarpį, kurį jos išmokėtos;
  • premijos, skiriamos už ilgesnį nei 3 mėnesių laikotarpį, į vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą įtraukiamos imant ketvirtadalį bendros jų sumos, išmokėtos per 12 mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Pagal klausime pateiktą informaciją, darome išvadą, kad, esant darbo užmokesčio fondo ekonomijai, vienkartinės išmokos darbuotojams yra numatytos viešosios įstaigos darbo apmokėjimo tvarkoje. Vadinasi, tai nėra išmoka darbdavio iniciatyva, kuri neįskaitoma į vidutinį darbo užmokestį.

2017 m. birželio 21 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 496 patvirtinto „Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo“ 3.5 punkte greta kitų sumų, kurios įskaitomos į vidutinį darbo užmokestį, paminėtos „kitos piniginės išmokos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu arba mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą“. To paties Vyriausybės nutarimo 5.10 punkte nurodyta, kad „aprašo 3.5 papunktyje numatytos kitos piniginės išmokos už atliktą darbą į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą įtraukiamos Aprašo 5.9 papunktyje nustatyta tvarka“, o 5.9 punkte paaiškinta, kaip į vidutinį darbo užmokestį įskaičiuojamos minėtos sumos: „imant ketvirtadalį bendros jų sumos per 12 mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Gautas dydis pridedamas prie ketvirčio premijos, <...> ir suma dalijama iš skaičiuojamojo 3 mėnesių laikotarpio darbo dienų ar valandų skaičiaus pagal darbuotojo darbo grafiką (jeigu jo nėra, – pagal įmonės darbo (pamainos) grafiką). Gautas dydis pridedamas prie darbuotojo vidutinio dieninio darbo užmokesčio ar vidutinio valandinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal Aprašo 5.4 ir 5.5 papunkčius“.

Klausime pateiktu atveju, apskaičiuojant darbuotojų, kuriems 2021 m. gruodžio mėnesį buvo išmokėta vienkartinė išmoka dėl darbo užmokesčio fondo ekonomijos, vidutinį darbo užmokestį, nuo 2022 m. sausio iki 2022 m. gruodžio mėn. imtinai įskaitoma 1/4 išmokėtos minėtos vienkartinės išmokos. Tai reiškia, kad 1/4 vienkartinės išmokos turi būti įskaičiuojama į atostoginius ne tik 2022 m. sausio, vasario, kovo mėnesiais, bet ir kiekvieną 2022 m. mėnesį iki gruodžio mėnesio imtinai. Be to, ši išmoka įskaitoma ne tik į atostoginius, bet ir į ligos pašalpas, kompensacijas, išeitines išmokas ir visas kitas sumas, kurios apskaičiuojamos taikant vidutinį darbo užmokestį.

Savaitraštis „Buhalterija“ 2022 m. Nr. 13

***

Kitos aktualios publikacijos: Apskaitos reforma – laisvė ir didesnė atsakomybė įmonei. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

• PADIDĖJUSI ATSAKOMYBĖ APSKAITOS SRITYJE kelia nerimą įmonių vadovams ir buhalteriams. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

 Darbuotojų, buvusių prastovoje dėl ekstremaliosios situacijos, kasmetinių atostogų trukmės nustatymas. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

Norėdami užsiprenumeruoti savaitraštį „Buhalterija“. Spauskite ČIA