Pačiolis

 
El. parduotuvė
   Kiekvienai buhalterijai – savaitraštis „Buhalterija“!

Savaitraštyje „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ nuolatos išsamiai aptariami ir išnagrinėjami visi svarbiausi buhalterių atliekami darbai vedant apskaitą bei apskaičiuojant mokesčius. Apžvelgiami visi su šiais darbais susiję pasikeitimai bei pateikiami praktiniai patarimai buhalteriams – ką, kada ir kaip geriau daryti, kad būtų išvengta klaidų. Norint šią informaciją žinoti, rekomenduojame savaitraštį užsiprenumeruoti. Plačiau apie savaitraštį – spauskite ČIA


Antrojo metų ketvirčio pagrindiniai BUHALTERIO DARBAI


  

 

        Nors pirmąjį metų ketvirtį buhalteriai atliko nemažai darbų, antrąjį ketvirtį taip pat teks daug nuveikti. Apžvelkime svarbiausius buhalterio darbus.  

 

Pirmasis antrojo ketvirčio mėnuo – balandis

Iki balandžio 15 dienos įmonės privalo pateikti Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formą.

Šią formą turi pateikti įmonės tais atvejais, jeigu:

1)           per 2021 metus suteikė fiziniams asmenims arba gavo iš jų paskolas;

2)           per 2021 metus grąžino fiziniams asmenims paskolas ar jų dalis arba fiziniai asmenys grąžino paskolas ar jų dalis;

3)           įmonė metų pabaigoje liko skolinga atskaitingam asmeniui arba atskaitingas asmuo liko skolingas įmonei;

4)           įmonės savininkai įnešė pinigų į įmonę;

5)           jeigu įmonė išmokėjo išmokas užsienio įmonėms už gautas paslaugas.

Tuo atveju, jeigu įmonėje nebuvo nė išvardyto ūkinio įvykio, FR0711 formos teikti nereikia. Tiesa, net jeigu įmonėje 2021 metais buvo užfiksuotas koks nors iš nurodytų ūkinių įvykių, FR0711 ataskaitą reikės teikti ne visais atvejais.


Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis:

1) apie per 2021 metus fiziniams asmenims suteiktas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų;

2) apie per 2021 metus fizinių asmenų grąžintas paskolas ar jų dalis (neatsižvelgiant į grąžintos paskolos dalies sumą);

3) apie per 2021 metus iš fizinių asmenų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų;

4) apie per 2021 metus fiziniams asmenims grąžintas paskolas ar jų dalis (neatsižvelgiant į grąžintos paskolos dalies sumą);

5) apie fizinių asmenų įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas ir įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims, jeigu įsiskolinimas vienam fiziniam asmeniui arba vieno fizinio asmens įsiskolinimas 2021 m. gruodžio 31 d. yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų, ir duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų;

6) apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną arba keletą per 2021 kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų.

Deklaracija turi būti pateikiama elektroniniu būdu VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemoje (https://deklaravimas.vmi.lt)

Antrasis antrojo ketvirčio mėnuo – gegužė

Juridiniai asmenys, kurie per 2021 metus suteikė paramą, iki gegužės 16 dienos turi užpildyti ir pateikti Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formą, o tie juridiniai asmenys, kurie gavo paramą, turi pateikti Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formą.

Ataskaitos FR0477 formą privalo teikti paramos teikėjai:

1) nurodyti Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) 5 str. 2 d. 1 punkte, išskyrus fizinius asmenis ir LPĮ 7 str. 1 dalyje išvardytus paramos gavėjus, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę paramą LPĮ nustatyta tvarka;

2) nurodyti Loterijų įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje, t. y. loterijų organizatoriai, privalomai suteikę paramą Loterijų įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka LPĮ nustatytiems paramos gavėjams.

 Ataskaitos FR0478 formą privalo teikti paramos gavėjai:

1) nurodyti LPĮ 7 str. 1 dalyje, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą LPĮ nustatyta tvarka, ir (arba) gavę paramą Loterijų įstatymo nustatyta tvarka, neatsižvelgdami į tai, ar jie turi teikti Metinę pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formą, išskyrus tuos juridinius asmenis, kurie per kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1,2 proc., ir profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus, kurie per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos, mažesnių kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – 12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis;

2) nurodyti LPĮ 7 str. 2 dalyje, t. y. fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas ir kurie yra įregistruoti paramos gavėjais Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurios tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, per kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka gavę paramą, didesnę kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d., dydis.

Iki gegužės 30 dienos įmonės turi pateikti finansines ataskaitas JAR. Finansinės ataskaitos už 2021 metus turi būti sudaromos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos, LR įmonių finansinės atskaitomybės, LR įmonių grupių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą ir atskaitomybę. LR akcinių bendrovių 58 straipsnis nustato, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui, o eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis priklauso nuo įmonės dydžio.

1. Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas arba sutrumpintas balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) aiškinamasis raštas.

Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas, mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

 

2. Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto. Tada jų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) trumpas balansas;

2) trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.

Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas, labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 350 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 10 darbuotojų.

 

3. Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) pinigų srautų ataskaita;

4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

5) aiškinamasis raštas.

 

Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas, vidutinės įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 20 000 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40 000 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 250 darbuotojų.

Pastaba. Įmonė priskiriama kitai įmonių kategorijai tuo atveju, kai nurodyti rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršijami ar pradedami viršyti dvejus iš eilės finansinius metus.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 metų finansinės ataskaitos turės būti sudaromos jau pagal naująjį Finansinės apskaitos įstatymą ir vadovaujantis pakoreguotais Įmonių finansinės atskaitomybės ir kitais įstatymais, nepaisant to, kad minėtų teisės aktų pakeitimai įsigalios tik 2022 m. gegužės 1 d.

Trečiasis antrojo ketvirčio mėnuo – birželis

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, iki birželio 15 dienos reikia pateikti 2021 metų vieną iš Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U 07 versijos formų.

Teikdami deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formas, pelno mokestį turi deklaruoti:

1) deklaracijos PLN204 formą teikia Lietuvos vienetai – pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Pildydami PLN204 formą, pelno mokestį taip pat turi deklaruoti pagal PMĮ nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai, kurie Lietuvos banko valdybos teisės aktais patvirtintas finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui, ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie finansines ataskaitas taip pat teikia Lietuvos bankui (priežiūrą vykdančiai institucijai). Deklaracijos PLN204 forma naudojama ir pagal PMĮ 383 straipsnį apskaičiuotam papildomam kredito įstaigų pelno mokesčiui deklaruoti;

2) deklaracijos PLN204A formą teikia Lietuvos vienetai – neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Pildydamas deklaracijos PLN204A formą, pelno mokestį taip pat turi deklaruoti Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens statuso;

3) deklaracijos PLN204N formą teikia Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ laikomi pelno nesiekiančiais vienetais;

4) deklaracijos PLN204U formą teikia nuolatinės buveinės, išskyrus deklaracijos pildymo taisyklėse numatytas išimtis.

Kiekviena forma turi savo priedus, kurie yra deklaracijos sudedamoji dalis.

Su deklaracijomis turi būti pateiktos ir ataskaitos:

– Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 forma. Tinkamai užpildytą ataskaitos formą kartu su metine pelno mokesčio deklaracija tiek Lietuvos vienetas, tiek užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę (toliau – vienetas), turi pateikti mokesčių administratoriui. Ataskaitos formą vienetas turi teikti, jeigu su asocijuotu asmeniu per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) turėjo sudaręs sandorių ir / ar ūkinių operacijų, kurių vieno / vienos vertė buvo lygi arba didesnė kaip 90 000 eurų, arba turėjo sudaręs vienarūšių ir / ar nevienarūšių sandorių ir / ar ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) buvo lygi arba didesnė kaip 90 000 eurų, ir / arba buvo asocijuotam asmeniui suteikęs ir / arba iš jo gavęs paskolų, kurių suma nors vieną mokestinio laikotarpio dieną buvo lygi arba viršijo 90 000 eurų. Sandorio ir / ar ūkinės operacijos vertė yra nustatoma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Nustatant asocijuotą asmenį, vadovaujamasi PMĮ 2 str. 8 dalimi;

– Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 forma. Ataskaitos A dalyje turi būti įrašomi duomenys apie ataskaitą teikiančio vieneto kontroliuojamus vienetus. Ataskaitos B dalyje turi būti įrašomi duomenys apie ataskaitą teikiantį vienetą kontroliuojančius asmenis (Lietuvos ir užsienio vienetus bei nuolatinius ir nenuolatinius gyventojus), taip pat asmenis, kurie tiesiogiai ataskaitą teikiančiame vienete paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) ar turi kitų teisių į paskirstyto pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

 

 Parengta UAB „Pačiolis“ metodiniame centre

**** 

Kitos aktualios publikacijos: 


• PADIDĖJUSI ATSAKOMYBĖ APSKAITOS SRITYJE kelia nerimą įmonių vadovams ir buhalteriams. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA


• Darbuotojų, buvusių prastovoje dėl ekstremaliosios situacijos, kasmetinių atostogų trukmės nustatymas. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA


• Asmens parašas, jo įvairovė ir svarba. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA 

 Vienkartinių išmokų įskaitymas į vidutinį darbo užmokestį. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

 Neatsakinga valdžia atsakomybę perkelia ant įmonių pečių. Laikas ruoštis pavojingiems netikėtumams! Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

• BUHALTERINĖS APSKAITOS REFORMA – rimtas išbandymas apskaitos darbuotojams. KĄ DABAR DARYTI? Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

 Buhalterio pareiga ir galimybė reikalauti DAUGIAU INFORMACIJOS. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

• Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA


Norėdami užsiprenumeruoti savaitraštį „Buhalterija“. Spauskite ČIA