Pačiolis

 
El. parduotuvė

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų parengimo priemonė


Pelno nesiekiančios įmonės, įstaigos ir organizacijos, bendrijos ir fondai, politinės partijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkantys apskaitą ir rengiantys finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 12 18 įsakymo Nr. 1K-443 nustatyta tvarka, dalininkams, nariams, steigėjams ir Juridinių asmenų registrui privalo pateikti:
     

naujos formos Finansinės būklės ataskaitą;
naujos formos Veiklos rezultatų ataskaitą;
aiškinamojo rašto pastabose privalomai atskleidžiamą informaciją apie gautą paramą ir jos panaudojimą, suteiktą labdarą ir paramą, tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą.

Finansinė apskaita nesibaigia metinių ataskaitų parengimu – ji tvarkoma nuolat, todėl reikalingus analitinius duomenis reikia kaupti taip, kad būtų patogus apskaitos vedimo procesas. Gavus paramą iš juridinių ar fizinių asmenų, taip pat gavus anonimines aukas, reikia tinkamai jas dokumentuoti ir užregistruoti apskaitoje. Kiekvieną kartą neatlygintinai gavus turtą ar paslaugas, neatlygintinai pasinaudojus savanorių darbu ar turtu pagal panaudos sutartį, juos būtina įkainoti. Nors neatlygintinai gautų paslaugų ar savanorių darbo įkainota vertė finansinėje apskaitoje registruojama tik nebalansinėse sąskaitose, tokia forma gautos paramos registrus patartina pildyti tuojau pat, kai tik gauta neatlygintina parama. Siekdami padėti šį svarbų ir atsakingą darbą atlikti kokybiškai ir patogiai, parengėme ypatingą elektroninę Pelno nesiekiančių juridinių asmenų BUHALTERINĖS APSKAITOS ir FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMO priemonę.

PRODUKTO TURINYS 

Eil. Nr.

Registro pavadinimas

Dokumento ar registro pavadinimas

1

2

3

1

Pelno nesiekiančių organizacijų buhalterinės apskaitos pavyzdinių sąskaitų planų palyginimas ir pritaikymas finansinių ataskaitų parengimui

2018–2019 m. pavyzdinių sąskaitų planų palyginimas

2

Pildomos Finansinių ataskaitų formos su apskaičiavimo formulėmis

 

 

 

2.1. Finansines būklės ataskaitos (balanso) forma nuo 2019 01 01

 

 

2.2. Veiklos rezultatų ataskaitos forma nuo 2019 01 01

 

 

2.3. Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma

 

 

2.4. Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma

 

 

2.5. Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą pateikimo forma

 

 

2.6. Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma

3

Gautos paramos pagal formą ir šaltinius registrai

 

 

 

3.1. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gautos paramos registras

 

 

3.2. Iš užsienio valstybių juridinių asmenų gautos paramos registras

 

 

3.3. Iš fizinių asmenų gautos paramos registras

 

 

3.4. Neatlygintinai gauto turto įvertinimo registras

 

 

3.5. Neatlygintinai gautų paslaugų registras

 

 

3.6. Gautos panaudos registras

 

 

3.7. Savanorių darbo apskaitos registras

 

 

3.8. Gautų aukų registravimo lapas

 

 

3.9. Paramos tikslais gautų ir suteiktų materialinių vertybių kodai

 

 

3.10. Gautos ir suteiktos paramos tikslo kodas

4

Gauto tikslinio finansavimo pagal formą ir šaltinius registrai

 

 

 

4.1. Iš valstybės biudžeto gauto tikslinio finansavimo registras

 

 

4.2. Iš savivaldybių biudžeto gauto tikslinio finansavimo registras

 

 

4.3. Iš kitų šaltinių gauto tikslinio finansavimo registras

 

 

4.4. Gautino tikslinio finansavimo registras

5

Suteiktos paramos ir labdaros pagal formą bei šaltinius registrai

 

 

 

5.1. Juridiniams asmenims suteiktos paramos registras

 

 

5.2. Fiziniams asmenims suteiktos paramos registras

 

 

5.3. Suteiktos panaudos įvertinimo registras

 

 

5.4. Neatlygintinai suteiktų paslaugų registras

6

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų supaprastintos buhalterinės apskaitos registrai ir Finansinių ataskaitų formos

 

 

 

6.1. Supaprastintos apskaitos metines ataskaitos forma

 

 

6.2. Supaprastintos apskaitos pinigų mokėjimo registras

 

 

6.3. Supaprastintos apskaitos įsipareigojimų registras

 

 

6.4. Supaprastintos apskaitos ilgalaikio turto registras

 

 

6.5. Supaprastintos apskaitos finansavimo sumų registras

 

 

 

 

 

 

7

Kiti pelno nesiekiančių juridinių asmenų dokumentai

7.1. Narių (dalininkų) susirinkimo protokolas

 

 

7.2. Narių (dalininkų) susirinkimo protokolo išrašas dėl nario mokesčio nustatymo

 

 

7.3. Nario mokesčio dokumentas

 

 

7.4. Renginio išlaidų kompensavimo dokumentas

 

 

7.5. Panaudos davėjo pažyma apie perduoto turto metinį nusidėvėjimą

Priemonės kaina  55 € (su PVM).

Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti prekės kodo (DP_PNA), el. pašto adreso ir telefono numerio (įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis tel. (8 5) 210 1264, (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų BUHALTERINĖS APSKAITOS ir FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMO priemonė
55