Nuotoliniai „Darbo užmokesčio kursai“.


Viskas, ką reikia žinoti BUHALTERIUI (ir ne tik jam) apie darbo užmokesčio apskaitą ir apmokestinimą!

Pirmą kartą NUOTOLINIU BŪDU!


Tai vieninteliai Lietuvoje tokie išsamūs „Darbo užmokesčio kursai“, kuriuose nuosekliai pateikiami darbo teisės aktų reglamentai, įmonės vidinių dokumentų šablonai ir praktiniai darbo užmokesčio apskaičiavimo pavyzdžiai nuo darbo santykių pradžios iki jų pasibaigimo. 


Kursų programa:

1. Darbo santykių įforminimas, subjektai ir terminai. Darbo sutarčių sąlygos, jų keitimas. Buhalteriams žinotini teisiniai aspektai.

2. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio struktūra, minimalusis darbo užmokestis. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo bendrosios taisyklės ir praktiniai pavyzdžiai.

3. Darbo laikas. Darbo kodekse numatytų darbo laiko režimų ypatumai. Atlygis už nukrypimus nuo normalaus darbo laiko. Suminė darbo laiko apskaita. Individualus darbo laiko režimas. Komandiruotės ir jų apmokėjimas. Kilnojamojo pobūdžio darbas. Prastovos.

4. Poilsio laikas. Atostogos. Jų apmokėjimas. Dokumentavimo tvarka. Atostoginių kaupiniai.

5. Darbo santykių nutraukimo teisiniai pagrindai. Finansinės prievolės, nutraukiant darbo santykius. Išeitinės išmokos. Dokumentai ir apskaičiavimo pavyzdžiai.

6. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai ir apribojimai. Maksimalūs išskaitų dydžiai.

7. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas, įvertinant 2021 m. pasikeitusius tarifus bei formules.

8. Ginčai dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo teisėtumo.


UAB „Pačiolis“ organizuojamuose  Darbo užmokesčio kursuose pateikiamos susistemintos, klausytojams būtinos darbo teisės, apskaitos, darbo užmokesčio dydžio nustatymo ir apmokestinimo žinios. Taip pat aptariamos visos darbo santykių ir darbo užmokesčio apskaičiavimo naujovės. 
Kursų programoje didžiulis dėmesys skiriamas darbo santykių teisiniam įforminimui, darbo laiko režimo nustatymui, apmokėjimui už dirbtą laiką bei įstatymuose nustatytą apmokamą nedirbtą laiką, vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo atvejams, priedų, premijų įforminimui. Tai svarbu sulygstant darbo apmokėjimo sąlygas su kiekvienu darbuotoju konkrečiose darbo sutartyse, ir tariantis dėl darbo apmokėjimo sistemos su darbuotojų atstovais. Nežinant teisinių darbo santykių pagrindų, nėra ko nė pradėti skaičiuoti darbo užmokestį.
• Atlygį darbuotojams apskaičiuojantis buhalteris turi itin gerai 
išmanyti darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus ir suprasti „skurdžių“ Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių kai kurias specifines darbo užmokesčio apskaičiavimo situacijas, prasmę.

• „Darbo užmokesčio kursai“ skirti visų juridinių rūšių įmonių buhalteriams, administratoriams, ekonomistams, personalo tarnybos specialistams, kurių darbo funkcijos susijusios su - darbuotojų priėmimu į darbą, atlygio už darbą sutarimu, apskaičiavimu, apmokestinimu, darbo laiko planavimu ir apskaita, nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų registravimu, darbo santykių nutraukimu.

• Administratoriai, personalo tarnybos specialistai pagilins savo žinias darbo santykių juridiniais klausimais, sužinos, kaip pagal jų parengtus dokumentus apskaičiuojamos darbo užmokesčio sumos. Atkreipiame dėmesį į skirtingas formuluotes vadovo įsakymuose ir jų įtaką paskesniam darbo užmokesčio apskaičiavimui, vidutinio darbo užmokesčio dydžiui.

 Labai dažnai įmonėse tas pats administracijos darbuotojas turi tvirtai žinoti darbo santykių teisinius aspektus, mokėti apskaičiuoti atlyginimą už darbą ir daryti išskaitas iš darbo užmokesčio. Išskaitomi ne tik mokesčių įstatymuose nustatyti mokesčiai. Gali tekti daryti išskaitas pagal vykdomuosius dokumentus ar administracijos nurodymu.

• Atsižvelgiant į Darbo kodekso  bei Vyriausybės nutarimo Nr.496 nuostatas, nagrinėjami praktiniai atlyginimo apskaičiavimo pavyzdžiai, kai darbo sutartyse sulygta pareiginė alga, valandinis įkainis, vienetinė darbo apmokėjimo forma. Aptariamos vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo bendrosios nuostatos, darbuotojui skirtų priedų, priemokų, premijų įtaka vidutinio darbo užmokesčio dydžiui, pateikiami skirtingais darbo laiko režimais dirbančių darbuotojų atostoginių, ligos pašalpos darbdavio lėšomis, kompensacijų, išeitinių išmokų apskaičiavimo pavyzdžiai. Nuosekliai parodomi darbuotojų prašymųvadovo įsakymųbuhalterinių pažymųdarbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių pavyzdžiai.

• Kursų klausytojai elektroniniu formatu gaus pildomus dokumentų pavyzdžius, registrus, atmintines. Šiuos dokumentus kiekviena įmonė galės be vargo prisitaikyti savo veikloje.

• Pateikiamos susistemintos schemos ir  apskaičiavimo pavyzdžiai, kai darbuotojai pasinaudoja teisės aktuose jiems suteikta pasirinkimo teise už dirbtus viršvalandžius, poilsio ar švenčių dienas nustatytu koeficientu padidintas valandas pridėti prie kasmetinių atostogų. Taip pat pateikiami vadovo įsakymų ir darbuotojo ataskaitų pavyzdžiai, kai darbuotojai siunčiami į tarnybines komandiruotes. Parodomas skirtingų kategorijų darbuotojų darbo komandiruotėje ir kelionės laiko apmokėjimaspoilsio laiko suteikimas, kai darbuotojas pasirenka už kelionę po darbo valandų ar poilsio dienomis pasinaudoti tokios pat trukmės poilsio laiku.

• Kursų medžiagoje pateikti darbuotojų darbo laiko planavimo ir apskaitos dokumentų ir tvarkų pavyzdžiai. Atskirai aptariamas įmonės administracijos vadovo, vadovaujančių darbuotojų ir kitų darbuotojų dirbtų viršvalandžių, darbo naktį, poilsio ir švenčių dieną žymėjimas, nes skiriasi šių kategorijų darbuotojų darbo apmokėjimas pagal Darbo kodekso 144 str. 4 ir 6 dalis.

 Darbo užmokesčio kursų klausytojus išmokome parengti suminės darbo laiko apskaitos dokumentus: darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbuotojų prašymus dėl viršyto darbo laiko kompensavimo. Išaiškiname suminės darbo laiko apskaitos esmę ir praktikoje pasitaikančias klaidas.

 Išskaitų iš darbo užmokesčio atvejai ir pavyzdžiai.

• Kursuose aptariami darbuotojų atleidimo teisiniai pagrindai, darbdavio prievolės atleidžiant darbuotojus. Pateikiami kompensacijų, išeitinių išmokų apskaičiavimo principai ir pavyzdžiai, esant skirtingiems darbo laiko režimams.


Nuotolinių kursų kaina iki sausio 17 d. – 199 €;

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.


Kursų dalyviai:

● gaus išsamią ir naudingą spausdintą kursų medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais; ● gaus prisijungimus prie kursų įrašo ir galės savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje klausyti įrašytus lektorės aiškinimus; ● išklausyti kursus galės ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 2 mėnesius; ● taip pat gaus (elektroniniu pavidalu) daug naudingų su darbo santykiais susijusių vidinių tvarkų bei dokumentų pavyzdžių ir šablonų, kuriuos lengvai prisitaikys savo įmonės poreikiams; ● rūpimus klausimus lektorei galės užduoti ir gaus atsakymus el. paštu.



 


Išklausę Darbo užmokesčio kursus, įgysite visapusišką supratimą apie darbo santykių dokumentavimą, atlyginimo apskaičiavimą, esant skirtingiems darbo laiko režimams, bei apmokestinimą. Atkreipsime dėmesį į skirtingas formuluotes vadovo įsakymuose ir jų įtaką paskesniam darbo užmokesčio apskaičiavimui, vidutinio darbo užmokesčio dydžiui. Sutaupysite daug laiko, rengdami savo įmonėje reikalingas šios srities tvarkas bei dokumentus. Praktiniai darbo užmokesčio apskaičiavimo pavyzdžiai, esant skirtingiems darbo laiko režimams, ženkliai palengvins darbuotojų darbo santykių įforminimą ir atlygio apskaičiavimą įvairiausiose įmonėse pasitaikančiose situacijose.

Lektorė – auditorė Dalia Kristina PLAČENYTĖ


Kursų medžiaga siunčiama per kurjerių tarnybą. Dalyvis registruojantis turi nurodyti pristatymo adresą.

Daugiau informacijos:
tel. (8-5) 210 1259, 8 612 66762, el. p. kursai@paciolis.lt

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis
Darbo užmokesčio kursai
199

į krepšelį užsakyti

Į sąrašą